H 3.1 Het boekje Oer.

Geschreven door Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van den Brink.                Uitg. Ark Media - Heerenveen. 2020.

Met vele aanbevelingen door astrologen, fysici, theologen, docenten, tv-persoonlijkheden, biologen, schrijvers.  

Maandag 3 aug. stond er in het ND een verslagje van de Gereformeerde kerkdienst in Emmen die via internet werd uitgezonden. De reeds vrij hoog bejaarde predikant besteeg de preekstoel met in zijn uitgestrekte hand het boekje OER. Hij prees de kerkleden lezing van dit boekje aan. De preek ging over de schepping.

Het ergste wat denkbaar is: een theoloog die denkt de waarheid te kennen (logos is woord, kennis)  en de gelovigen afleidt van Gods Woordopenbaring. Met gebruik van het boekje Oer.

Volgens evolutionisten moeten de eerste levende cellen die ontstaan zijn na de oerknal en de afkoeling van de planeet aarde een soort cyanobacteriën geweest zijn. Cyanobacteriën die ongeveer even ingewikkeld gebouwd zijn als plantencellen en dierlijke cellen. Ze hebben dan wel geen celkern maar wel een ingewikkeld gebouwde celmembraan die bestaat uit lipoproteïnen (soort eiwitten) met specifieke openingen. Daarnaast endoplasmatisch reticulum versierd met kleine knopjes; de microsomen. Deze zijn nodig voor de eiwitsynthese. Vervolgens is er een hele batterij organische macromoleculen nodig om eiwitten, enzymen, vetten etc. en de grondstoffen daarvoor te maken. Daarom DNA met duizenden tripletten bestaande uit Adenine, Cytosine, Guanine of Thymine. Die vier stoffen moeten eerst weer gemaakt worden. En dat allemaal met boodschappers die reizen van kern naar microsomen. Drie soorten boodschappers: tRNA, mRNA en rRNA. Waar komen al die wonderlijk specifiek georganiseerde strengen bestaande uit duizenden macromoleculen vandaan? Geen natuurwetenschapper die het weet! Behalve het maken van de bouwstoffen moet er ook geregeld worden waar al die duizenden stoffen gemaakt worden; wanneer en hoeveel. En wie wijst ze de weg door de doolhof van het cytoplasmaOm alles goed bij elkaar te houden is er nog een vrij dikke celwand van polysachariden nodig. Waarschijnlijk moeten er ook nog reservestoffen worden opgeslagen. Dit is nog maar het begin van het verhaal. Bacteriën kunnen zich razendsnel delen (mitose).Dat proces moet op een perfecte manier in tijd en samenhang worden geregeld. Chromosomen worden opgerold, elastische draden moeten worden gevormd met polen die de chromosomen naar zich toe trekken enz, enz. Voldoende nieuwe celmembraan moet geproduceerd worden. De celwand moet worden opgebouwd en  ingesnoerd. Na enige tijd zijn er voldoende cyanobacteriën om het water waarin ze leven goed te vergiftigen!
De kans op het ontstaan van een levende cel uit levenloze materie is een 10 met 100 of 200 nullen. D.w.z. de kans is nul. Elke natuurwetenschapper weet dat!


Om eukaryotische cellen met celkernen, mitochondriën en chloroplasten te laten ontstaan werd als noodgreep bedacht: bepaalde bacteriën werden in andere cellen geïncorporeerd en door selectie (?) omgevormd tot deze zeer wonderlijk gebouwde celstructuren. Dit proces heet endocytobiose. Later gebeurde dit met algen om de chloroplasten te vormenHet zou veelvuldig voorgekomen zijn maar is nooit experimenteel aangetoond.
Bladgroenkorrels (chloroplasten) absorberen vooral rood en blauw licht. Zonder dit geen groei; geen voedsel voor heterotrofe organismen. Elektronen zijn elementaire deeltjes. Niemand weet hoe ze ontstaan. Maar als ze uit een hogere energiebaan rond een atoomkern naar een lagere tuimelen ontstaat er licht! Maar hoe zijn die energiebanen bepaald? Altijd blijft gelden: The greater the island of knowledge, the longer the shoreline of wonder. 

De fotonen zijn onderdeel van het elementaire deeltjesmodel. Deze deeltjes kunnen worden waargenomen dicht bij de lichtsnelheid. Er zijn 3 generaties materiedeeltjes. De rechtse rij zijn krachtdeeltjes. Alle 12 materiedeeltjes hebben nog elk hun antideeltje. B.v. het e- heeft als antideeltjes e+. Maar hoe zit het nu met het higgsdeeltje? Is het in 2012 ontdekt? Een ander groot probleem: waar is het zwaartekrachtdeeltje? Niets normaler dan de alledaagse zwaartekracht. Maar we weten niet hoe het wordt veroorzaakt! Bijkomend probleem: het deeltjesmodel harmonieert niet met de relativiteitstheorie van Einstein. Daarom is er de snaartheorie ontwikkeld. Niemand weet nog precies hoe die in elkaar steekt.
Volgens de geleerden ontstaat zonlicht door kernfusie. Bij zeer hoge temperatuur vindt fusie tussen waterstofatomen tot heliumatomen plaats. Maar voor het ontstaan van zwaardere elementen zijn er reuzengrote hemellichamen nodig die ineen storten door de zwaartekracht. Waaruit bestonden die hemellichamen?

Met behulp van de meest ingewikkelde technische apparatuur lukt kernfusie de mens nog steeds niet. Stel je voor dat het licht iets anders georganiseerd was. Zou er dan nog iets leefbaars op aarde ontstaan zijn? Even wonderlijk is het met magnetisme. Het aardmagnetische veld is precies goed afgesteld. Vogels en mensen maken er gebruik van om hun reisdoelen te bepalen. Misschien doen nog veel andere dieren dit. Sommige vlinders misschien die heen en weer naar Spanje reizen. Zoals de Atalanta. 

Als je een koperdraad door een magneetveld beweegt ontstaat er stroom. Als een metaaldraad door een elektrisch veld beweegt ontstaat er magnetisme. Hoe verklaar je dat? In de loop van de aardgeschiedenis is het aardmagnetische veld tientallen keren omgewisseld. Noordpool werd Zuidpool en visa versa. Dit gebeurde tijdens perioden van continent-verschuiving waarbij o. a. Amerika en Europa uit elkaar gleden. En andere continenten ook trouwens. Niemand weet waardoor en waarom die omwisseling plaats greep.

Als we nu terugzien op de eerste "week" blijkt het vrij onzinnig om de theïstische evolutieleer bij te vallen. Om te beginnen is het een waanidee om alle energie die opgeslagen ligt in het hele heelal samengebald te denken in een onmeetbaar klein punt. E=mc2.  c=3.10(8)  meter per sec.   Dus 1 kg.-massa produceert 9.10(16)  joule.  Probeer nu maar de massa van alle planeten van ons zonnestelsel en de massa van zon en maan bij elkaar te tellen. Dan vermenigvuldigen met een miljard voor alle sterren in de Melkweg.  Dan bedenken dat er minstens een miljard sterrenstelsels zijn (of veel meer). Daarbij komen nog de massa's van miljarden 'zwarte gaten' die verondersteld worden ook in de Melkweg aanwezig te zijn. Vervolgens de totale energie denken in een oneindig klein punt. Wat gebeurt er als dit punt uit elkaar barst?  Waardoor eigenlijk? Was dit al honderden keren vaker gebeurd (na weer samenballing van het eerder bestaande AL?) Een RK priester schijnt het ontdekt te hebben. Hij verwijderde het "deksel" van dit grootste geheim aller tijden. 
Na de OERKNAL ontstonden binnen miljardsten van sec. de eerste elementaire deeltjes. Waardoor eigenlijk? Ja, door lichte verstoringen. Wat zijn dat ? Na het uiteenvliegen op bijna onmeetbare snelheid ontstonden er samenklonteringen van nog kleinere deeltjes. Welke? Waardoor gebeurde dat? Door knallen, botsen en klonteren kun je toch geen wonderlijk gestructureerd heelal laten ontstaan!? Er zijn moderne kunstenaars die op vergelijkbare manier hun "kunstwerken" doen ontstaan waarvoor licht gestoorde financiële hoogvliegers bereid zijn miljoenen neer te tellen. Zo brengt de ene knal vele andere voort! De eminente geleerde natuurwetenschapper Cees Dekker weet natuurlijk wel dat het hele oerknal-verhaal niet stoelt op natuurwetenschappelijke bewijsgronden. Welke experimenten zouden hij en zijn collega's willen uitvoeren om met zinvolle conclusies te komen op het gebied van ontstaan van het heelal, planten, dieren, mensen en andere levende wezens? 
Bestudeer nu verder maar via Wikipedia hoe de wereld van elementaire deeltjes er uit ziet. Verbaas je over de fijnzinnige structuur ervan en de krachten die ze onderling samenbindt. En hoe de natuurconstanten precies zo afgesteld zijn dat deze wereld kan blijven voortbestaan. Het totaal gedragen door GODS KRACHT. Hebr. 1 zegt: God sprak tot ons door de Zoon ........... door Wie Hij de wereld geschapen heeft. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. DIE ALLE DINGEN DRAAGT DOOR HET WOORD VAN ZIJN KRACHT.  
Laat daarom een bejaarde (of jonge) dominee het Oer-boekje maar als wegwerpelijk "kleed" in het midden van de gemeente gooien om het te laten verscheuren. En laat elke voorganger of oudste in de gemeente zich schamen als hij het boekje aanprijst als nuttig voor het geloofsleven! Hopelijk doet hij het uit onwetendheid.