Reageren? Mailadres tnbuist@hotmaail.com

Inleiding.

In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en doods, duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods Geest (Ge. 1:1, NBV21).

De aarde is de plaats waarop wij wonen. De hemel is de woonplaats van de engelen rond de troon van God. Met de schepping van de aarde zijn alle atomen van het Periodiek Systeem gegeven. Er is daarom geen sprake van kernfusieprocessen in hemellichamen met een zeer hoge temperatuur waardoor de eerste elementen zouden zijn ontstaan. Over het ontstaan van ons heelal vanuit een oerknal behoeven we niet na te denken. De menselijke fantasie is wat dit betreft bijna oneindig. 

Water is eerste levenselement. Als Gods Geest daarover zweeft wil dat zeggen dat Hij al de diepten en levensmogelijkheden van alle bestaan doorzoekt en doordenkt. Hij verleent energie en beweging aan alles wat bestaat. 

God zei: Laat er licht zijn (Gen. 1:2).

God schept door te spreken; door Zijn WOORD, Dat is door Zijn Zoon. Joh. 1:1 zegt: In het begin was het WOORD. Het WOORD was bij God en het WOORD was God. Alles is er door ontstaan ....... In het WOORD was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Het natuurlijke licht is een elektromagnetische golf die met een snelheid van 300.000 km/sec. door de ruimte snelt. Dus in een oogwenk 7x rond de aardbol van 40.000 km. Licht is het wonderlijkste natuurfenomeen dat God tevoorschijn heeft geroepen. Natuurwetenschappers voelen zich genoodzaakt  om het zowel als golf en als deeltje te behandelen. De fotonen zijn wellicht massaloze golfpakketjes. Waar kwam het eerste licht vandaan? Niemand die het weet. Maar God deed het aan en weer uit.

Het was avond  geweest en morgen; de eerste dag. Dit is geen rationeel historisch verslag van gebeurtenissen. Er ging geen avond vooraf aan de eerste dag. Het is in Gen. 1 een ritmische herhaling om op gebruikelijke Joodse wijze deze openbaring weer te geven. Het is evenmin bedoeld om een tijdsduur van 24 uren in een dag weer te geven.

God zei: Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. Dit gewelf wordt nu ook 'hemel' genoemd. De dampkring en de aardbodem bevatten veel meer water dan nu. Vandaar tegenwoordig vaak overmatige en gevaarlijke zonnehitte. Denk aan de dodelijke Ultra Violette (UV) straling. En aan de vele eindeloze woestijngebieden. Tijdens de zondvloed braken deze watermassa's uit hun voorraadkamers. Daarna ontstonden zware buien tezamen met de regenboog.

De sterke wisselingen tussen de seizoenen namen een aanvang.

God zei: Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen. Zo ontstonden 'aarde' en 'zee'. Was de aarde één aaneengesloten landmassa? Een soort 'Pangea' of 'Gondwana'? We weten het niet. Het lijkt me wel waarschijnlijk.

God zei: Laat overal op aarde  jong groen ontkiemen. Er ontstaan nu planten met zaden en vruchtdragende bomen. Compleet toegerust voor groei en voortplanting. Voedsel voor mensen en dieren. Over schimmels (paddestoelen) en vele andere organismen wordt niet gesproken.

God zei: Laten er lichten aan het hemelgewelf komen. God schept dan de zon en de maan. En de sterren. Zolang het heelal bestaat zullen ze dienen om dagen, maanden en jaren aan te geven. Ze blijven tot zolang in hun vaste bewegingsbanen totdat de hemel wordt opgerold en de sterren neerstorten op aarde (Openb. 6:12 en 13). 

God zei: Laat het water wemelen van levende wezens. En laten er boven de aarde, langs het hemelgewelf  vogels vliegen. God zegende ze met de woorden: Wees vruchtbaar en wordt talrijk. Waterdieren en luchtdieren worden als twee groepen samengenomen. Tot de waterdieren behoren weekdieren, polypen, vissen, walvissen etc. Ook de zeehonden en walrussen e.a. En de pinguïns? Tot de luchtdieren ('al wat vleugels heeft') behoren insecten, vogels en vleermuizen. Dit is strijdig met onze biologische indelingen van het dierenrijk. Geen enkel probleem: Het betreft geen wetenschappelijk-historische verslaglegging.

God zei: Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren. Ook nu wordt veel rustig samengenomen. De larven van vele land- en luchtdieren leven in/op de aarde. God zei: Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde .......... Daar is nu geen sprake meer van. Mensen zijn in staat om alle mogelijke dieren te vangen, te doden en op te eten. Maar regeren over vogels, vissen en alle kruipende dieren? Vergeet het maar! God schiep de mensen mannelijk en vrouwelijk naar zijn evenbeeld. Man en vrouw moeten elkaar liefhebben vanuit Gods liefde. Gods liefde tussen Vader Zoon en Geest en Gods liefde voor de mens en de hele schepping. Naar God beeld en gelijkenis geschapen wil zeggen: liefdevol, eerlijk en oprecht. Trouw en zorgvuldig regeren. Altijd luisteren naar God. God zei: Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren (de wilde dieren, de vogels en de kruipende dieren) geef ik alle groene planten tot voedsel. De ecologische relaties tussen alle levende wezens zullen op de jonge aarde anders geweest zijn dan nu. In Gen. 1 wordt alleen een grote hooflijn geschetst. De mens is een zaad- en vruchteneter met een vruchteneters gebit. Met afgeronde knobbelkiezen. Geen alleseter zoals honden en varkens met gepunte kiezen en hoektanden. We weten nu dat bijna alle waterdieren (1-celligen, polypen, weekdieren, vogels en zoogdieren) prooien vangen in zee en in zoet water. Slechts enkele leven van algen of kroos. Ontzettend veel insecten, spinnen, vogels en zoogdieren zijn helemaal uitgerust om prooi te vangen.  Heel hun zintuigstelsel, spierstelsel, spijsverteringsstelsel en zenuwstelsel zijn daarop ingericht. Of hebben bijzondere mogelijkheden om zich te "verdedigen" door snelle vlucht, schutkleuren, schrikkleuren, "bewapening" enz. Als we dit ontkennen als bestaande situatie bij de schepping moeten we een tweede schepping veronderstellen na de verdrijving van de mens uit het paradijs (de hof van Eden).

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God verklaart die dag voor heilig. Zijn scheppingswerk is nu helemaal klaar. Daarop komt geen vervolg. Ook niet na de zondeval. Gods werk van onderhouding en regering was vanaf het begin (bij de schepping van hemel en aarde) al begonnen!  

 

De Here Jezus zelf beroept zich op dit geopenbaarde begin van de schepping. In Matt. 19:8 zegt Hij op een vraag van de farizeeën over de mogelijkheid van een scheidbrief om een vrouw te verstoten: ... vanaf het begin is het niet zo geweest. Een man pleegt echtbreuk als hij om een andere reden dan ontucht (?) zijn vrouw verstoot. En in Markus 10:6 staat: Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. We maken daarom de Here Jezus tot een onbetrouwbaar Persoon als we het echte, historisch bestaan van Adam en Eva ontkennen!

De apostel Paulus gaat uit van het hebben geleefd van Adam in Rom. 5:14 Toch heerste de dood van Adam tot Mozes over alle mensen ...... En in 1Kor. 15:22  Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. En in vers 45 van dat hoofdstuk: De eerste mens Adam, werd een levend, aards wezen ...... Maar de laatste Adam werd een levendmakende Geest. En in 1Tim. 2:13,14  Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. In de brief van Judas vers 14 staat: Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei .........

De vraag is: zijn ook de apostelen van de Here Jezus onbetrouwbaar? En daarmee de hele heilige Schrift?  

 

Klimop in het najaar. 

Rijk voorzien van nectar.

De Atalanta (Vanessa atalanta)  wordt voorzien voor de verre vlucht naar Zuid-Europa. Desnoods over de Alpen.