Een goede, literaire insteek van Oer is de sprekende figuur van proton. Hij/zij legt het verhaal vanaf het oerbegin t/m de wederkomst van de Here Jezus op een speelse manier uit aan sofon e.a. medebewoners van de ontstaande werelden.

Het boek blijft erkenning (geloof) vragen voor de Zoon van God die echt mens werd. Geboren uit de maagd Maria, zonder bevruchting door haar ondertrouwde man Jozef. Gekomen om mensen te redden door Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit het graf. Als Verlosser erkend door een met Hem samen gekruisigde en door een Romeinse hoofdman als Z(z)oon van God. Na zijn opstanding werd Hij door vele getuigen gezien en gehoord . Ook door Thomas beleden Gods Zoon te zijn. Daarna is Hij van de aardbodem verdwenen in een dichte mist.

Dit laatste in tegenstelling met het feitenrelaas in het boek Handelingen.

De mythologie herneemt het woord!

Mythologie zoals die voorkomt bij alle heidense volkeren van vroeger en nu met hun oergoden van aarde, water en lucht. Later overwinnen de cultuurgoden van landbouw, veeteelt, handel en vruchtbaarheid, wijsheid en liefde. Zij verkrijgen de oppermacht na het verslaan van de reuzen. Goden met hun onderlinge jaloezie, ontrouw, ruzies en soms vijandschap. Hun rijk werd vaak aangevuld met halfgoden, dankzij gemeenschap met mensen. 

Nu, ook in Oer, de mythologie van de natuurwetenschappelijke goden Energie en Materie. Dankzij de oerknal. Haar Potenties vormden en beheersen het heelal.

Daar binnen moet de Here Jezus Zijn plaats krijgen. Om deze oerwereld reddend en verlossend op orde te brengen. De grote vraag is of dit gelukt!

 

Oer begint met "Ik werd geboren tijdens een waanzinnige, op hol geslagen kermis. Vol botsingen. Chaos. Rondvliegende objecten".

Explosies volgen elkaar in een razend tempo op. Het is een furieuze cycloon waarin alles wordt weggeslingerd en vernietigd. Dit beeld keert regelmatig terug in het boek.

Naast Proton komen Kalon en Achaton in beeld. Ze vertellen dat de Schepper een loodzwaar en ongelofelijk stipje schiep. Heter dan een triljard graden. Die kiem bevatte alle bouwstoffen, alle energie, alle natuurkrachten, de wetten en alle wijsheid van de Schepper. Dan wil de Schepper licht en de minibal spat uiteen. De zwaartekracht mocht aan het werk na 1 tiende tot de 36e machts seconde. (ik schrijf dat in het vervolg als 10.-36 sec.).

Toen het heelal afkoelde ontstonden er uit energie deeltjes zoals elektronen en quarks. En antideeltjes.

Alles wordt beheerst door vier fundamentele krachten die door de Schepper heel nauwkeurig waren afgesteld:

- de zwaartekracht

- de zwakke kernkracht

- de sterke kernkracht

- de elektromagnetische kracht.

Vanwege de antimaterie  bleef er van de 10 miljard quarks slechts 1 quark over. Maar gelukkig, na 1 sec., blijken de eerste atoomkernen van He te zijn ontstaan. Met behulp van atoomkernen is de Schepper van plan grootse dingen te bouwen. En er komen hele korte lichtflitsen: fotonen. Helaas doven die later weer uit! Intussen zijn er wel een paar miljoen jaren verstreken. 200 miljoen later komt het licht terug als sterrenlicht en de temperatuur loopt op tot 15 miljoen graden. Dankzij hitte en zwaartekracht ontstaan nieuwe atomen van Ne, Va, Mg, Be en C.

Maar de ster krimpt samen en ontploft. Dan ontstaat 8 miljard jaar geleden iets wat lijkt op onze aarde. Daarop ontstaat het ribose-molecuul. Het allereerste begin van van (menselijk) leven? 

Intussen zijn Aris en Ensis gearriveerd in een wilde dans van HCN en aminozuren. En zelfs Ribonucleïnezuur (RNA). Vandaar dat er een protocel en een dochtercel kunnen ontstaan. 

De evolutie kan nu aanvangen. Zonne-energie kan worden gebruikt om de "fabriek" te laten draaien. Gelukkig worden er fouten gemaakt bij het kopiëren van de cellen. Zo kunnen er nieuwe soorten cellen ontstaan. Er ontstaan b.v. zwemmers in water en het management wordt overgedragen op DNA. Vele soorten cellen ontstaan nu. Die kunnen planten en dieren vormen. Zelfs organismen op het land: planten met wortelsystemen, huidmondjes en vaatweefsel. Dieren met kieuwen/longen  en ribben. Voorpoten kunnen gelukkig veranderen in vleugels. Tenslotte wil de Schepper met één van de levende wezens contact maken.

Intussen wordt de gigantische ramp beschreven die plaats vond aan het einde van het Krijt. Misschien was het nodig om een heel nieuwe diersoort te laten verschijnen: het zoogdier! Eerst als klein knaagdiertje. Ze kregen eindelijk een kans. Want grotere dieren zoals de Dinosauriërs vreten de kleintjes op.

Daarna komen de Primaten, de gorilla's en de chimpansees. Mensachtigen gaan rechtop lopen en werktuigen maken. Alleen de Homo sapiens onder hen sterft niet uit. Ze gingen elkaar helaas wel met wapens te lijf maar ontwikkelden ook een steeds complexere taal.

 

Hoe te denken over dit volledig onwetenschappelijk verhaal in een natuurwetenschappelijk jasje? Om te beginnen is niets hiervan wetenschappelijk(via waarneming, experiment en conclusies aan de hand van resultaten) vastgesteld. Onderzoek naar voortbestaan van de dingen of levende wezens is fundamenteel iets anders dan onderzoek naar het ontstaan daarvan. Denk maar aan een simpel houten speelgoedblokje. Een miljoen  jaren durend onderzoek daaraan met behulp van de modernste technieken kan veel kennis opleveren:

- wetmatige ruimtelijke vorm

- behandelingen voor afwerking en duurzaamheid

- structuur van houtvezels en houtvaten

- structuur van lignine en andere organische bouwstoffen

- moleculaire samenstelling

- voorkomen van atomen, protonen, neutronen, elektronen

- elementaire deeltjes.

En wie weet later nog andere, nu nog onbekende, samenstellende deeltjes of krachten. Maar het ontstaan van dat ene blokje blijft onverklaarbaar!

Tenzij je het gedrag en de vermogens van een mens ter sprake brengt.

 

Nog sterker geldt dit als je uitgaat van super-elementaire deeltjes en van daaruit een mens denkt te kunnen laten ontstaan. Binnen het model van de elementaire deeltjes zijn alle deeltjes op elkaar betrokken. Daarom:

- geen energie zonder massa. E=mc2; als massa =0, dan E=0

- geen fotonen zonder massadeeltjes. Fotonen ontstaan als een e- naar een
  lagere baan overgaat of door kernfusie. Eencelligen, vuurvliegjes, vele vissen
  en   weekdieren maken licht m.b.v. het enzym luciferase.

  reactie: Luciferine + ATP → luciferyladenylaat + PPi

                luciferyladenylaat + O2 → oxyluciferine + AM(ono)P + licht

  Fotonen ontstaan ook als e- en e+ annihileren.

  een Higgsdeeltje kan vervallen tot 2 fotonen (?)

- bosonen zorgen voor de zwakke kracht tussen de protonen

- elektronen zijn verbonden met protonen of worden geproduceerd door
  massadeeltjes.

Als pure energie niet bestaat kan er geen ontploffing komen bij de oerknal.

Uit licht, waarvoor geldt de formule E=h.nu, kan voorzover mij bekend nooit materie ontstaan. Omdat een foton geen massa heeft.

Protonen bestaan, binnen het deeltjesmodel uit 1 downquark en 2 up quarks.

Neutronen bestaan binnen dit model uit 2 downquarks en 1 up quark.

Een up quark heeft als massa 2.2 MeV /c2; een lading van 2/3 en spin 1/2.

Een downquark heeft als massa 4.7 MeV /c2; een lading -1/3 en spin 1/2.

Alles dus perfect op elkaar afgesteld in samenhang met alle andere elementaire deeltjes en krachten. Terwijl de zwaartekracht (het nog niet gevonden graviton) nog steeds een mysterie is.

Conclusie: het laten ontstaan van een prachtig georganiseerde deeltjeswereld volgens het  model vanuit een chaos producerende knal is een absurde fantasie.

De oerknal is een onbewijsbare fictie.

Het boek Oer noemt begintemperaturen die onzinnig zijn en nooit gemeten kunnen worden. De ontstaanskiem kan nooit alle wetten en krachten hebben kunnen bevatten; laat staan de wijsheid van de Schepper! Onzinnige beweringen dus. De vier fundamentele krachten kunnen pas werken nadat de materie geschapen is.

Over de ontstaansvolgorde van H, He, Mg, C, Fe etc. is niets te zeggen zonder experimenteel bewijs.

Het schitterende geheel van het Periodiek Systeem van alle elementen is tot nu toe nooit begrepen door een theorie van ontstaan vanuit een oerknal of via het ontstaan van sterren en sterrenstelsels. Het is net als met de niet-bestaande oersoep waarbinnen biologen fantaseerden over het mogelijke ontstaan van enzymen, DNA/RNA en de eerste levende cellen. 

Als dan de eerste atomen ontstaan zijn met alle mogelijke moleculen zou de eerste organische stof ontstaan zijn: ribose. Dat ziet er vrij eenvoudig uit. Het lijkt wel wat op suiker (glucose, C6H12O6). Maar hoe kom je aan deze stoffen?

Ribose wordt in ons lichaam gemaakt uit glucose. Het is een onderdeel van ATP.

Tot nu toe is het nooit gelukt om glucose of ribose te produceren in een chemische fabriek. Niet met de meest ingenieuze apparatuur! Het wereldvoedselprobleem zou, dunkt me, opgelost zijn als we dat konden buiten levende wezens om. Want uit glucose kun je zetmeel (reservevoedsel in planten) maken of glycogeen (reservevoedsel in mensen en dieren).

Vervolgens worden aminozuren, RNA en DNA uit de hoge hoed getoverd. De aminozuren moeten echter gemaakt worden m.b.v. DNA en RNA. DNA/RNA bestaan uit (ribo)nucleïnezuren die uitsluitend kunnen ontstaan in levende cellen. Dit alle dankzij eiwitten en enzymen die slechts kunnen worden gemaakt door de uiterst nauwkeurige samenwerking van DNA, 3 RNA's en ribosomen. Dankzij de werking van de mitochondriën. De laatste komen evenmin uit de lucht vallen!

Als het ontstaan van een eerste levende cel onmogelijk natuurwetenschappelijk te verklaren is staat het hele vertelsel in Oer op losse schroeven. Bij zoogdieren en mensen moeten alle processen rond zaadcellen, eicellen, bevruchting, mitose en meiose, baarmoeder, bloedsomloop, navelstreng, placenta en borstvoeding, opvoeding en onderwijs begrepen worden. Bij bloemplanten de dubbele bevruchting, de zaad- en vruchtvorming, groei en ontwikkeling enz., enz.

 

Uitvoerig krijgen we als vervolg het verhaal over het mythologische echtpaar Womuntu en Maisha te horen. De Schepper verschijnt aan hen als man. Hij vertrouwt de aarde aan hun zorg toe. Want alleen de mens kon gedachten en gevoelens omzetten in klanken. Homo sapiens is Homo divinus geworden. Ook een halfgod? Er blijken 2 bronnen te bestaan. Uit één daarvan mogen ze niet drinken. Als ze dat toch doen verbreken ze de band van liefde en zullen ze sterven. Drinken uit de heilige bron zal de mensen tenslotte het eeuwige leven schenken. 

Ik zal u verder het hele gefingeerde, mythologische verhaal over de opstand van een boosaardige groep mensen besparen. De Schepper blijkt een duistere tegenstander te hebben die verwarring onder de mensen zaait. Dit kwaad gaat rond als een virus en tast elk mens aan. Gelukkig zoekt de Schepper een manier om de mensen voor zich  terug te winnen.

Abraham komt op de proppen en het zondvloedverhaal wordt verteld. Veel wordt aangestipt: Izak, Jacob, Ezau, bevrijding uit Egypte,  David, bezoek van Gabriël aan Maria, Jezus en de Bergrede, Zijn kruisdood en opstanding. Zijn leven op aarde wordt afgesloten in een dichte mist tijdens Zijn "hemelvaart".

Johannes schrijft zijn laatste boek. Jezus komt terug en sticht een nieuwe wereld. Het kwaad wordt overwonnen.

Te afsluiting volgt een aardige discussie tussen wetenschappers in een ruimtecapsule. Daaruit moet blijken dat de (natuur)wetenschap niet strijdig is met dit scheppingsverhaal.

De zeven perioden van de "heelalgeschiedenis":

1. de schepping; de oerknal

2. ontstaan van de sterren en de sterrenstelsels

3. ontstaan van leven

4. de aanspraak  van Homo sapiens door de Schepper

5. komst van de Zoon van de Schepper als mensenbaby

6. tijdperk van Adem; de heilige Geest

7. de grote finale als Jezus terug komt.

 

Grote vraag  is of het werk van Jezus Christus op deze manier z'n rechte plaats behoudt. Kwam Hij om primaten met normaal dierlijk gedrag van agressie, roof, moord en onderlinge oorlogen op het goede spoor te brengen. Tegelijk met het aanleren van keuzevrijheid door de mogelijkheid te drinken uit de twee bronnen? En door na de foute keuze en een lange geschiedenis van de nakomelingen van Abraham zelf als mens naar onze wereld te komen?

Was Zijn kruisdood noodzakelijk om mensen te verlossen?

Wie worden verlost? Alle mensen? Alleen zij die geloven?

Hoe en waar moeten we de Here Jezus nu zoeken en vinden?

Hoe regeert Hij nu over alle vormen van dreiging, marteling, oorlog en geweld?

Moeten kinderen en jongelui al deze vragen leren beantwoorden? 

Nee, maar waarom dan wel hen belasten met onzinnig gefantaseer omtrent onbewijsbare en onbewezen "natuurkundige" sprookjes?

Hoe moet je ze daar later weer vanaf helpen?  

 

Gezien het voorafgaande wekt het grote verbazing dat Oer begeleid wordt met warme betuigingen van instemming door prominente geleerden.

Hoogleraren in de astrofysica, in de fysica en in de moleculaire ontwikkelingsbiologie.

Een natuurkunde docent.

Theologen zoals een docente dogmatiek, een bisschop, een programmamaker van de EO en twee theologen des vaderlands.

Verbazingwekkend omdat alle fysici kunnen weten dat de "leringen" van Oer niet  ondersteund worden door natuurwetenschappelijk onderzoek. Nog minder door biologisch onderzoek. Vanwaar dan dit breed gedragen nieuwe "geloof" waarvoor theologen zwichten?

Enthousiast wordt regelmatig betoogt dat door deze vermenging van theologie en natuurwetenschap God pas echt groot gemaakt wordt.

M.i. een schromelijke vergissing. God wordt naar beneden gehaald door Hem als Schepper en Regeerder binnen ons wetenschappelijk verhaal te betrekken. Alsof mensen, hoe geleerd ook, kunnen bedenken of vaststellen hoe Hij Zijn werk volbrengt. Volbrengt door Zijn Zoon en de heilige Geest. Geen enkele wetenschapper, van welke snit ook, kan door onderzoek kennis verkrijgen over Gods manier van werken.